česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Ještě jednou k překladu akademických titulů

1. 2. 2016  /  Eva Procházková

Před časem jsem tady psala o překladu akademických titulů a ráda bych se k tomu vrátila a jen doplnila pár odkazy.

Jak mají vypadat české tituly (Ing. arch., MUDr., MgA. aj.) a akademické hodnosti (profesor a docent), upravuje zákon o vysokých školách, a proto nepište inženýry s malým i, doktory práv pouze s počátečním velkým písmenem, docenty s velkým D a jiné nesmysly (správně: Ing., JUDr., doc.); dobře to popisují i v internetové jazykové příručce.

Co se týče českých titulů v překladových textech, opět popřemýšlet, kam text cílí a jaký je účel. Pořád platí – pokud nejde o veřejné listiny (diplomy, oddací listy atd.), je zbytečné překládat/přepisovat a zejména je zbytečné být kreativní a překládat pomocí „ekvivalentů“. Samozřejmě ale záleží na přání klienta: pokud o titul stojí, nechat, dohledat, ale doplnit třeba poznámkou pod čarou. Jak jsem už psala dříve, jednotlivé tituly se v různých zemích hodně liší v závislosti na typu školy a podmínkách udělení, a tedy např. magisterský titul z psychologie (naše Mgr.) nepřekládat jako M. A. (protože to není ekvivalent magisterského titulu z humanitních věd). Předně, váš titul má jen jednu formu a tu najdete na diplomu, který jste obdrželi na promocích. Podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání kvalifikací není třeba při působení v zahraničí s titulem nijak čarovat, cituji:

„Aniž jsou dotčeny články 7 a 52, hostitelské členské státy přiznávají dotyčným osobám právo užívat jejich akademické tituly přiznané v domovských členských státech a popřípadě zkratky těchto titulů v jazyce domovského členského státu.“

Jiná je situace, kdy píšete třeba životopis do zahraniční firmy – tady je možné uvést něco ve smyslu „master‘s degree in Czech language and literature (Mgr.), Masaryk University in Brno, Czech Republic“. Opět ale nepřekládat pomocí zdánlivých anglosaských protějšků (M.A., M.Sc. nebo třeba LL.M.). No a pokud jde třeba o tituly členů výzkumného týmu, kteří je chtějí mít uvedeny na webu vysokoškolské instituce? Ponechat jen ten nejvyšší dosažený a dát za jméno, tedy „Eva Procházková, Professor“ (you bet!).© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák